hem

praktisk information

program

medverkande

anmälan

vägbeskrivning

utskriftsversion (doc)

Utskriftsversion
             folder (pdf)

 

 

Fredag den 11 maj 2007 kl 9:00–16:15

NürnbergHuset, Björngårdsgatan 14 B, Stockholm
 

Psykoterapin är idag ett expansivt men samtidigt komplicerat och bitvis svåröverblickbart fält där olika inriktningar, synsätt och vetenskapstraditioner finns representerade. Inte sällan har olikheterna betonats och en tydlig polarisering är inte ovanlig. Trots att företrädare för olika terapiformer idag arbetar sida vid sida t.ex. i den offentliga vården har tillfällen för fruktbara professionella samtal hittills inte varit så vanliga.

Psykoterapiforskningen har ökat enormt de senaste decennierna och olika forskningstraditioner har utvecklats. Ofta har forskare med olika inriktningar haft lättare än kliniker att mötas för att byta erfarenheter, men ibland förekommer även här svårigheter t.ex. när företrädare för kvantitativ forskning respektive kvalitativ forskning ska diskutera med varandra.

Både de olika psykoterapeutiska metoderna och psykoterapiforskningen utvecklas ständigt men det finns också sedan länge generella problem att finna ömsesidigt berikande kanaler mellan kliniker och forskare.

Många gånger har de gemensamma faktorernas betydelse i psykoterapi betonats och flera har lyft fram önskemål om ett samtalsklimat där forskningsresultat och kliniska erfarenheter, trots skilda utgångspunkter, kan delas. Andra gånger betonas behovet av att försöka klargöra likheter och skillnader bortom retorik och debattformuleringar.

Med denna bakgrund vill PsykoterapiStiftelsen och Psykoterapiinstitutet i Stockholm anordna en mötesplats för att öka kontakt och kunskapsutbyte mellan dem som arbetar utifrån olika inriktningar med psykoterapi, behandling och forskning.

 

Datum:

Plats:

Anmälan:

Kostnad:
 
 

Kontaktpersoner:

Fredag den 11 maj 2007 kl 9:00–16:15.

NürnbergHuset, Björngårdsgatan 14 B, Stockholm, se karta.

senast den 23 april, anmälningsformulär.

1 625 kr (lunch ingår i priset).
Heltidsstuderande vid universitet och högskola 500 kr,
studieintyg fordras, begränsat antal platser.

Annikka Haraldsson 08-578 39 761 annikka.haraldsson@sll.se,
Ulla Grebo ulla.grebo@sll.se
Mats Hamreby mats.hamreby@sll.se

 

 

   
PsykoterapiStiftelsen

Box 4039
102 61 Stockholm
Telefon: 070-113 77 00
E-post: info@psykoterapistiftelsen.se

Hemsida: www.psykoterapistiftelsen.se
 
 
Psykoterapiinstitutet

Björngårdsgatan 25
118 52 Stockholm
Telefon: 08-578 397 00, fax: 08-578 397 06
E-post: mats.hamreby@sll.se
Hemsida: www.sll.se/pi